SHAHAB SAYARDOUST

Managing Partner, Advisor & Lic. Psychologist

+46 73 340 94 92

shahab@omino.se